شاموت بلغارستان

تعداد بازدید : 3337
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۹/۲۰

مناسب جهت تولیدات FFC

Al2O3 : 37%

Fe2O3 : 1.4%

TiO2 : 0.35%

SiO2 : 58%

L.O.I : 0.4%

نام محصول :
شاموت بلغارستان
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال